CSS Font Families

Sans-Serif

Arial, sans-serif; Helvetica, sans-serif; Gill Sans, sans-serif; Lucida, sans-serif; Helvetica Narrow, sans-serif; sans-serif;

Serif

Times, serif; Times New Roman, serif; Palatino, serif; Bookman, serif; New Century Schoolbook, serif; serif;

Monospace

Andale Mono, monospace; Courier New, monospace; Courier, monospace; Lucidatypewriter, monospace; Fixed, monospace; monospace;

Cursive

Comic Sans, Comic Sans MS, cursive; Zapf Chancery, cursive; Coronetscript, cursive; Florence, cursive; Parkavenue, cursive; cursive;

Fantasy

Impact, fantasy; Arnoldboecklin, fantasy; Oldtown, fantasy; Blippo, fantasy; Brushstroke, fantasy; fantasy;